Zoo siab txais tos

Zoo Siab Txais tos nej sawv daws los mus nyeem thaj khus kev tshaj xo tawm txog tsev kawm ntawv North View Middle School.

Vim kev sib txuas lus yog ib qhov kev xav ntawm kev txhawb nyob rau hauv zej zog, kuv thiaj li twv kuv tus kheej los nrhiav ntau dua ib txoj kev los tshaj xo tawm rau nej txhua tus ntawm nej lub tsev kawm ntawv.   Kuv zoo siab heev tau siv qhov chaws no los ua ib qhov kom nej saib pom sab hauv peb lub zej zog tsev kawm ntawv, kuv txais tos thiab txhawb nej tej lus lossi tswv yim!  Kuv zoo siab uas kuv muaj ib feem koom nrog  zej zog tsev kawm ntawv, ua haujlwm ua ke nrog ib pawg neeg kws qhia ntawv tau zoo kawg li, cov neeg zej zog, cov niam txiv, cov tub ntxhais kawm ntawv, nrog rau lwm tus.

Xyoo no peb yuav rhais ib kauj ruam ntau thawj ua ntau yam tseem ceeb qhia rau hauv kuv qhov tshooj nplooj xov xwm, thiab nyob rau hauv tsev kawm ntawv tshooj nplooj xov xwm fai fab. Kuv txhawb nej kom nej mus xyuas ntawm ob feem kev tshaj tawm no ntau zaug kom nej paub hais tias peb muaj yam dabtsi tshiab nyob rau hauv zej zog tsev kawm ntawv.

Ua tsaug rau koj txoj kev txhawb North View Middle School!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s